ana sayfa
amacımız
çalışma işleyişimiz
neler yaptık
katılmak istiyorum
sandık
iletişim

Çalışma İşleyişi Esasları


Üyelik Girişimin amaç ve ilkelerini kendine yakın hisseden, çalışma alanlarına ve tarzına ilgi duyan herkes üye olabilir.  Üye olmak isteyenlerin, Girişimin internet sitesinden veya  yazmanından temin edebilecekleri üyelik formunu doldurarak Girişime ulaştırmaları yeterlidir.  Üyeler, Girişimin haberleşme ağlarından yararlanır, 3 aylık toplantılara, ilgi duydukları çalışma grubu toplantılarına katılabilir, bütün bu platformlarda fikirlerini paylaşabilir, çalışmalara arzu ettikleri oranda katkı sağlayabilirler. 
Üyelerin görüşleri Girişim için son derece değerlidir ve çalışmalara yön verirken ciddiyetle dikkate alınır. Ancak nihai kararlar Atölye ekibi tarafından verilir.
Üyeler, ilgi/bilgi alanlarına giren grupların belirli bir çalışmasında etkin olarak görev almayı arzu ederlerse, bu çalışma tamamlanana kadar kendi görevleriyle ilgili olarak Atölye üyeleriyle aynı sorumlulukları taşırlar. 
Daha önce üyelikten herhangibir sebebten ayrılmış kişiler de, arzu ettiklerinde, yukarıda belirtilen şekilde tekrar üye olabilirler.
Atölye Arka Güverte Atölyesi, çalışmalara dair önemli kararların alındığı, kısa, orta ve uzun vadedeki rotaların belirlendiği, projeleri hayata geçirmek, devam ettirmek, geliştirmek için gerekli ayrıntıların tartışıldığı, görev dağılımının yapıldığı vb., 15  günde bir gerçekleştirilen çalışma ortamıdır. Kısacası Güverte'nin mutfağıdır.
Atölyeye, Girişimin amaç ve ilkelerini benimseyen, çalışmalarında etkin ve sebatlı olarak görev almayı arzu eden, var olan ve/veya kendi teklif edecekleri çalışma grupları arasından kendi ilgi/bilgi alanlarına girenlerin toplantı ve etkinliklerine, Girişimin tartışma ve karar alma mekanizmalarına, mümkün olduğunca düzenli ve sürekli olarak katılmayı taahhüt eden, Girişimin çalışma alanlarına giren konularda diğer üyelerle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde, Girişim adına sorumluluk taşıma bilinciyle hareket eden üyeler dahil olur.
Atölye ekibine katılmayı arzu eden üyelerin bu arzusu, bir sonraki Atölye  toplantısında görüşülerek kabul edilir. Atölye üyeliği kabul edilen her kişi, Arka Güverte – Amaç ve İlkeler belgesi ile Çalışma İşleyişi Esasları belgesini imzalar.
Her üye, arzu ettiği zaman Atölyeden ayrılabilir. Bir üyenin, bu maddede ve Arka Güverte'nin amaç, ilke ve çalışma isleyişini açıklayan belgelerde belirtilen esaslara aykırı davranmakta ısrarcı olması halinde, bu durum Atölye toplantılarında tartışılarak, üyeliğine son verilebilir.
Ortak Çalışmanın Başlıca Tartışma ve Karar Mekanizmaları – Girişim çalışmalarında tartışma ve kararlar, Çalışma Grupları düzeyinde Çalışma Grup toplantılarında, Girişim düzeyinde ise 3 Aylık Toplantı ve Atölye Toplantılarında gerçekleştirilir. İkincil konulara ilişkin tartışma ve kararlar ile gecikilmesi Çalışma Grubu ya da Girişimin bütünü bakımından temel sorunlar doğuracak acil çözüm bekleyen konularda, ilişkisine göre,  Çalışma Grubu'nun ya da Girişim'in Elektronik Posta Grubu iletişimi ile sonuç alınabilir. Girişim Kolaylaştırıcısı, Yazmanı, İletişimcisi ve Saymanı Genel Toplantılarda belirlenir ve yenilenir.
Çalışma Grubu Toplantısı, belli bir iş ya da sorun alanındaki üye ve davetlilerin üretim amaçlı buluşmasıdır. 
3 Aylık Toplantı - 3 ayda bir yapılan, yeri ve saati en az bir hafta önce bildirilen; gündemi, bir önceki 3 aylık toplantıda taslaklaşan, aradan geçen zamandaki gelişmeler doğrultusunda elektronik grup üzerinden yapılan tekliflerle, toplantıdan en az bir hafta önce son hali oluşturulup tüm üyelere iletilen, üyeler, davetliler, ilgililer buluşmasıdır. 
Atölye Toplantısı - Çalışmalara dair önemli kararların alındığı, kısa, orta ve uzun vadedeki rotaların belirlendiği, projeleri hayata geçirmek, devam ettirmek, geliştirmek için gerekli ayrıntıların tartışıldığı, görev dağılımlarının yapıldığı, 15  günde bir gerçekleşen Atölye üyeleri toplantısıdır.
Genel Toplantı - Altı ayda bir yapılan, gündemi ve yeri en az iki hafta önce bildirilen, Girişimin kolaylaştırıcılık, yazmanlık, iletişimcilik ve saymanlık görevlerini üstlenecek üyelerin seçildiği, yapılmış çalışmaların kısa raporlarının gözden geçirilip bir sonraki altı aylık sürecin ana hatlarının çizildiği Atölye toplantısıdır. Girişim, ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda, çalışma grubu buluşmalarına ek olarak, Heybeliadalılarla danışma toplantıları örgütleyebilir.
Karar Yöntemi - Girişim içinde temel kararların alınmasında konsensüs yöntemi gözetilir.Yine de kararlara katılmayan üyeler bu kararların uygulanmasına katılıp katılmamakta özgürdürler.
Yapılması önerilen çalışmalar, Atölye Toplantısında ortak bir kararla onaylanmadan, Girişimin çalışma programının parçası olmaz. Kısa bir yazılı iş tanımının toplantıda kabulünden sonra, Çalışma Grupları amaç, ilke ve çalışma sistemi içinde en geniş özgürlükle iş yaparlar. Tüm Girişimin bilgi sahibi olması, Girişimin kimliği ve geleceği bakımından temel önem taşıyan konuların ve karar seçeneklerinin, bu düzeyde tartışılıp yetki alınması zorunludur.
Bilgi, Hesap Verme ve Onaylama Mekanizması - Çalışma Grupları her Girişim 3 Aylık Toplantısında yürüttükleri çalışmanın gidişi ile ilgili öz bilgi verirler. Her işin bitiminde, uzun erimli çalışmalarda her üç ayda bir kısa bir yazılı sonuç ve değerlendirme raporuyla tüm Girişim üyelerine hesap verilmesi esastır. Genel Toplantılarda tüm çalışma alanlarına ait kısa raporlar gözden geçirilir ve  devam konusunda karar verilir.
Tüm çalışma toplantılarda Yazman tarafından bir tutanak özeti tutulur ve bu özetler Girişim Yazmanı tarafından korunur. 3 Aylık Toplantıların, Atölye Toplantılarının ve Genel Toplantının tutanak özetleri tüm üyelere gönderilir ve bir sonraki toplantıda onaylanır.
Üyelerin üçte birinin ihtiyaç olduğunu belirtmesi durumunda, olağan toplantılara ek olarak, Girişim üyeleri olağandışı olarak toplanılır.
Görev Bölüşümü - Genel toplantı ve çalışma grupları kendi içlerinde bir kolaylaştırıcı, bir yazman, bir iletişimci ve bir sayman seçerler. Bu görevler altı ayda bir dönerli olarak seçilecek kişiler tarafından yürütülür. Bir üyenin, aynı görevde, üstüste iki dönemden fazla görev yapmamasına mümkün olduğunca özen gösterilir. Girişimin bütünü bakımından görev yapan kolaylaştırıcı, yazman, iletişimci ve sayman dörtlüsü, 3 Aylık Toplantı, Atölye Toplantısı ve Genel Toplantı gündemlerini Çalışma Gruplarının dörtlüleri ile iletişim halinde belirlerler. Kolaylaştırıcı, başlıca görevi toplantı ve çalışmaları demokratik ancak üretken bir çalışma olarak kolaylaştıran, Girişimin ya da çalışma grubunun sürekliliğini ve uyumunu korumakla özellikle görevli olan kişidir. Yazman, genel düzeyde ya da çalışma grubu kapsamında çalışmanın belleğini oluşturup, tutanak özetlerini ve raporları düzenleyen, saklayan, Girişimin ya da grubun iç iletişimininden sorumlu kişidir. İletişimci, Girişimin web sitesinin hazırlanması ve güncellenmesi, Girişimin ya da çalışma gruplarının muhtemel bültenlerinin, yayınlarının, broşür, afiş, elektronik davetiye vb.tanıtım ve duyuru araçlarının metinlerinin ve görsellerinin hazırlanması işlerinin koordinasyonundan sorumlu; çalışmaların öncesinde ve bitiminde yerel ve ulusal yazılı ve elektronik medya platformlarında en uygun kapsamla yer almasını sağlayan kişidir. Sayman, Girişimin ya da çalışma grubunun akçalı işlerinde ve öteki maddi, manevi birikimleri ile ilgili olarak kaynak yaratmak ve kaynak kullanmakta gruba öncülük eden kişidir.
İletişim ve Saydamlık - Girişimin iç iletişimi bir Elektronik Posta Grubu, dışarıya dönük iletişimi ise bir web sitesi ve bir facebook sayfası aracılığıyla yürütülür; çeşitli etkinliklerin iletişim çalışmaları genel ve özel grup görevlilerinin eşgüdümü ile yürütülür. İletişim sürecinde saydamlık ve sorumluluğu birleştirmeye özen gösterilir. Bu amaçla,  elektronik posta grubuna yansıyan başlıca gelişme, tartışma ve kararlar, özet olarak ve çalışma öncelikleri kaybedilmeden, web sitesine ve facebook sayfasına da yansıtılır; böylelikle Girişim içindeki tartışmalarda ilgilenenlerin görüşlerine de başvurur.
Mali Katkı ve Raporlama - Küçük çaplı mali sorunların Girişimin elini kolunu bağlamaması için, kaynak yaratılması, tasarruf ve kaynakların iyi kullanımı tüm üyelerin başta gelen bir sorumluluğu olarak algılanır. Atölye üyeleri yaptıkları öteki katkılara ek olarak, her ay en az 10 liralık bir bağışı, en genel harcamalar için Girişim Genel Saymanına düzenli olarak iletirler. Tüm üyelerin Girişime parasal olarak da yardımcı olmaları amacıyla, üyelerin somut çalışmalara aynı ve nakdi bağış yapmaları özendirilir. Çalışma Gruplarının iş ya da dönem sonu gelir-gider fazlaları Saymanda toplanır. Sayman Genel Toplantılara bir yazılı rapor sunar.
Sivil Alanın Savunulması Girişim üyeleri, birbirleriyle ilişkide en geniş anlayış ve dayanışma içinde davranırlar; ancak, Girişimin çalışma alanında olmayan konuların gündemi işgal etmesi ya da bir alandaki sorunların çalışmaları, toplantıları ve bir bütün olarak gündemi tıkaması, herhangi bir nedenle sivil alanın tekelleştirilmesi kabul edilemez; böylesi durumlarla karşılaşıldığında, başta Kolaylaştırıcı olmak üzere üyeler Girişimin genel çıkar ve sürekliliğinin öncelik taşıdığı bilinciyle tutum alarak sivil alanı savunurlar.

 

2014'ün 1.Yarı (ocak-şubat-mart-nisan-mayıs-haziran) Toplantı Takvimi


11 Ocak 2014 Cumartesi 10.00
22 Ocak 2014 Çarşamba 20.00
08 Şubat 2014 Cumartesi 10.00
19 Şubat 2014 Çarşamba 20.00
08 Mart 2014 Cumartesi 10.00
19 Mart 2014 Çarşamba 20.00
05 Nisan 2014 Cumartesi 10.00
19 Nisan 2014 Cumartesi 10.00
04 Mayıs 2014 Pazar 10.00
17 Mayıs 2014 Cumartesi 10.00
01 Haziran 2014 Pazar 10.00
14 Haziran 2014 Cumartesi 10.00
28 Haziran 2014 Cumartesi 10.00 (seçim-tüzük)


 

IV.Dönem Görev Dağılımı

Kolaylaştırıcı : Mehmet Tolga Bektaş
Yazman : Gündüz Mutluay
İletişimci : Ahmet Tunçberk
Sayman : Hülya Selimli
İlan panosu mod. : Sibel Tunçberk, Yasin Mercan

 

anketimize
katılır mı
sınız?

 

heybelide yurttaş gazeteciliği başlıyor